> என் ராஜபாட்டை

.....

.

.

.

Monday, November 30, 2020

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-3 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE.


 

11 STD 

 CH-11- FUNCTION 

 PART-3

 BUILD IN FUNCTIONS

 

 

VIDEO LINK:

 

 

 

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-3 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE

 

 

 

VIEW VIDEO HERE:

 


  

 

 

 

 

CLICK THIS AD:

 

 

 

 

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-2 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE


 

11 STD 

 CH-11- FUNCTION 

 PART-2

 BUILD IN FUNCTIONS

 

 

VIDEO LINK:

 

 

 

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-2 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE

 

 

 

VIEW VIDEO HERE:

 


 

 

 

 

 

 

CLICK THIS AD:

 

 

 

 

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-1 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE


 

11 STD 

 CH-11- FUNCTION 

 PART-1 

 BUILD IN FUNCTIONS

 

 

VIDEO LINK:

 

 

 

11 STD || CH-11- FUNCTION || PART-1 || BUILD IN FUNCTIONS || COMPUTER SCIENCE

 

 

 

VIEW VIDEO HERE:

 


 

 

 

 

 

 

 

CLICK THIS AD:

 

 

 

 

12 STD || CH-13-PYTHON AND CSV FILES || COMPUTER SCIENCE || PART-4


COMPUTER SCIENCE

CH-13-PYTHON AND CSV FILES 

 PART-4

 

 

 

 

 VIDEO LINK: 

12 STD || CH-13-PYTHON AND CSV FILES || COMPUTER SCIENCE || PART-4

 

 

 

 

 

VIEW VIDEO HERE:

 

  

  

 

 

CLICK THIS AD:

 

 

 

 


12 STD || CH-13-PYTHON AND CSV FILES || COMPUTER SCIENCE || PART-3


COMPUTER SCIENCE

CH-13-PYTHON AND CSV FILES 

 PART-3

 

 

 

 

 VIDEO LINK: 

12 STD || CH-13-PYTHON AND CSV FILES || COMPUTER SCIENCE || PART-3

 

 

 

 

 

VIEW VIDEO HERE:

 

 


 

  

 

 

CLICK THIS AD: