> என் ராஜபாட்டை : புத்திசாலி மாணவன்

.....

.

Saturday, July 24, 2010

புத்திசாலி மாணவன்

 
The Teacher gave a punishment to the student and asked him to write

"I Will Not Throw Paper Airplanes in the Class"
500 times on the black board.
And the student wrote

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Born to Be a Software engineer :-)

 
 

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...