> என் ராஜபாட்டை : 2021

.....

.

Wednesday, September 1, 2021

TN Reduced Syllabus 2021-2022 || 10, 11, 12 STD

 

TN Reduced Syllabus 2021-2022 

 


 

தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 9 -12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது .

1-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பாடத்திட்டம் குறைக்கப்படுவதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு.

தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 9 -12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது .

இந்நிலையில்,  கொரோனா காலகட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு  நடப்பு கல்வி ஆண்டில் 1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான பாடத்திட்டங்கள் குறைக்கப்படுவதாக  பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மேலும் 

அனைத்து பாடத்திட்டங்களையும் நடத்தி முடிக்க முடியாத சூழல் இருப்பதால் இது போன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

 

10  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 

11  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 


 

12  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 

Sunday, August 22, 2021

PART-3 || CH:7 || Composition and Decomposition

 Notations for Algorithms


We need a notation to represent algorithms. There are mainly three different notations for representing algorithms.

A programming language is a notation for expressing algorithms to be executed by computers.

Pseudo code is a notation similar to programming languages. Algorithms expressed in pseudo code are not intended to be executed by computers, but for communication among people.

Flowchart is a diagrammatic notation for representing algorithms

 

 

 

 VIDEO LINK:


PART-3 ||  CH:7 || Composition and DecompositionYOUTUBE LINK:


CLICK HERE


 

PART-2 || CH:7 || Composition and Decomposition

 Notations for Algorithms


We need a notation to represent algorithms. There are mainly three different notations for representing algorithms.

A programming language is a notation for expressing algorithms to be executed by computers.

Pseudo code is a notation similar to programming languages. Algorithms expressed in pseudo code are not intended to be executed by computers, but for communication among people.

Flowchart is a diagrammatic notation for representing algorithms

 

 

 

 VIDEO LINK:


PART-2 ||  CH:7 || Composition and DecompositionYOUTUBE LINK:


CLICK HERE


 

PART-1 || CH:7 || Composition and Decomposition

 Notations for Algorithms


We need a notation to represent algorithms. There are mainly three different notations for representing algorithms.

A programming language is a notation for expressing algorithms to be executed by computers.

Pseudo code is a notation similar to programming languages. Algorithms expressed in pseudo code are not intended to be executed by computers, but for communication among people.

Flowchart is a diagrammatic notation for representing algorithms

 

 

 

 VIDEO LINK:


PART-1 ||  CH:7 || Composition and DecompositionYOUTUBE LINK:


CLICK HERE


 

Monday, August 16, 2021

12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols || TCP/IP LAYERS

 

VIDEO 1:

 

 12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols  || TCP/IP LAYERS

 

 

VIDEO 2:

 

 12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols  || TCP/IP LAYERS

 

 

VIDEO 3:

 


12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols  || TCP/IP LAYERS

12 STD || PART-2 || CH-12- STRUCTURED QUERY LANGUAGE


 

 


 

 

 

Introduction to SQL


Th e Structured Query Language (SQL) is a standard programming language to access and manipulate databases. SQL allows the user to  reate, retrieve, alter, and transfer information
among databases. It is a language designed for managing and accessing data in a Relational
Data Base Management System (RDBMS).


Th ere are many versions of SQL. Th e original version was developed at IBM’s Research centre and originally called as Sequel in early 1970’s. Later the language was changed to SQL.


In 1986, ANSI (American National Standard Institute) published an SQL standard that was
updated again in 1992, the latest SQL was released in 2008 and named as SQL 2008.

==================

 

 

 

 

VIDEO LINK:

 

12 STD ||  PART-2  ||  CH-12- STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

 

 

==================

 

 

==================

 

 

YOUTUBE LINK:

 

 

 

CLICK HERE  

 

 

 

 

Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

 

VIDEO 1:

 

PART-1|| Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

VIDEO 2:

 

PART-2|| Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

VIDEO 3:

 

PART-3|| Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

VIDEO 4:

 

PART-4|| Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

 

 

VIDEO 5:

 

PART-5|| Introduction to Word Processor || 11 STD || COMPUTER APPLICATION

 

 

Part 3 || Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

 
       An algorithm is a sequence of instructions to accomplish a task or solve a problem. An instruction describes an action. When the instructions are executed, a process evolves, which accomplishes the intended task or solves the given problem. We can compare an algorithm to a recipe, and the resulting process to cooking.


         We are interested in executing our algorithms in a computer. A computer can only execute instructions in a programming language. Instructions of a computer are also known as statements.Therefore, ultimately, algorithms must be expressed using statements of a programming language.VIDEO LINK:


Part 3 ||  Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

YOUTUBE LINK:CLICK HERE 

 

 

 

 

Part 2|| Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

 
       An algorithm is a sequence of instructions to accomplish a task or solve a problem. An instruction describes an action. When the instructions are executed, a process evolves, which accomplishes the intended task or solves the given problem. We can compare an algorithm to a recipe, and the resulting process to cooking.


         We are interested in executing our algorithms in a computer. A computer can only execute instructions in a programming language. Instructions of a computer are also known as statements.Therefore, ultimately, algorithms must be expressed using statements of a programming language.VIDEO LINK:


Part 2||  Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

YOUTUBE LINK:CLICK HERE 

 

 

 

 

Part 1 || Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

 
       An algorithm is a sequence of instructions to accomplish a task or solve a problem. An instruction describes an action. When the instructions are executed, a process evolves, which accomplishes the intended task or solves the given problem. We can compare an algorithm to a recipe, and the resulting process to cooking.


         We are interested in executing our algorithms in a computer. A computer can only execute instructions in a programming language. Instructions of a computer are also known as statements.Therefore, ultimately, algorithms must be expressed using statements of a programming language.VIDEO LINK:


Part 1 ||  Specification and Abstraction || 11 Std || Computer Science

YOUTUBE LINK:CLICK HERE 

 

 

 

 

Saturday, August 7, 2021

12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols || Internet, Intranet,Extranet

 Introduction


Internet Protocol (IP) is the principle of the communications protocol in the Internet protocols for layering on datagram across boundaries of other networks. The main function is to allows Internet working and boost up the Internet. Internet protocol (IP) will deliver packets from the source host and it will deliver to the destination host via through an IP address in the packets header. Vint Cerf and Bob Kahnin in 1974 introduced IP connection less datagram service was in the transmission control program. 

 

Now the IP is referred as TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

 

 

 இது கொஞ்சம் பெரியவீடியோ . இந்த பாடம் நன்றாக புரிய வேண்டும் என்றால் சிரமம் பார்க்காமல் நேரம் எடுத்து பார். 


வீடியோவில் 12,24,34,44,50 நிமிடங்களில் SCREENSHOT எடுத்து குருப்பில் போடு.

GOOGLE MEET நடக்கும் போது இதில் இருந்து கேள்விகள்கேட்கப்படும்.

 

 

VIDEO LINK:

 

 

 12 STD || CH: 11- Network Examples and Protocols  || Internet, Intranet,Extranet

 

 

YOUTUBE LINK:

 

 

CLICK HERE

12 STD || PART-1 || CH-12- STRUCTURED QUERY LANGUAGE


 

 


 

 

 

Introduction to SQL


Th e Structured Query Language (SQL) is a standard programming language to access and manipulate databases. SQL allows the user to  reate, retrieve, alter, and transfer information
among databases. It is a language designed for managing and accessing data in a Relational
Data Base Management System (RDBMS).


Th ere are many versions of SQL. Th e original version was developed at IBM’s Research centre and originally called as Sequel in early 1970’s. Later the language was changed to SQL.


In 1986, ANSI (American National Standard Institute) published an SQL standard that was
updated again in 1992, the latest SQL was released in 2008 and named as SQL 2008.

==================

 

 

 

 

VIDEO LINK:

 

12 STD ||  PART-1  ||  CH-12- STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

 

 

==================

 

 

==================

 

 

YOUTUBE LICK:

 

 

 

CLICK HERE  

 

 

 

 

12 STD || PART-4 || CH: 11 DATABASE CONCEPTS || COMPUTER SCIEN

 


Relational Algebra in DBMS


What is Relational Algebra?


Relational Algebra, was first created by Edgar F Codd while at IBM. It was used for modeling the data stored in relational databases and defining queries on it.


Relational Algebra is a procedural query language used to query the database tables using SQL. Relational algebra operations are performed recursively on a relation (table) to yield an output. The output of these operations is a new relation, which might be formed by one or more input relations. Relational Algebra is divided into various
groups 

 

 

Unary Relational Operations


SELECT ( symbol : ó)


PROJECT ( symbol : Ð)

 

 

 

VIDEO LINK:

 

 12 STD ||  PART-4  ||  CH: 11  DATABASE CONCEPTS  || COMPUTER SCIENCE

 

========

 

 

YOUTUBE LINK:

 

 

CLICK HERE

 

 

 

 

 


12 STD || PART-3 || CH: 11 DATABASE CONCEPTS || COMPUTER SCIENCE

 


Relational Algebra in DBMS


What is Relational Algebra?


Relational Algebra, was first created by Edgar F Codd while at IBM. It was used for modeling the data stored in relational databases and defining queries on it.


Relational Algebra is a procedural query language used to query the database tables using SQL. Relational algebra operations are performed recursively on a relation (table) to yield an output. The output of these operations is a new relation, which might be formed by one or more input relations. Relational Algebra is divided into various
groups 

 

 

Unary Relational Operations


SELECT ( symbol : ó)


PROJECT ( symbol : Ð)

 

 

 

VIDEO LINK:

 

 12 STD ||  PART-3  ||  CH: 11  DATABASE CONCEPTS  || COMPUTER SCIENCE

 

========

 

 

YOUTUBE LINK:

 

 

CLICK HERE

 

 

 

 

 


11 STD || PART-7 || Versions of Windows


 

 

 Method I-CUT and PASTE


To move a file or folder, first select the file or folder and then choose one of the following:


. Click on the Edit ¨ Cut or Ctrl + X Or right click ¨ cut from the pop-up menu.


. To move the file(s) or folder(s) in the new location, navigate to the new location and paste it using Click Edit ¨ Paste from edit menu or Ctrl + V using keyboard.


. Or Right click ¨ Paste from the pop-up menu. The file will be pasted in the new location.


Method II . Drag and Drop


          In the disk drive window, we have two panes called left and right panes. In the left pane, the files or folders are displayed like a tree structure. In the right pane, the files inside the specific folders in the left pane are displayed with various options.

 

 

VIDEO LINK:11 STD || PART-7 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE=====================


YOUTUBE LINK:
CLICK HERE

11 STD || PART-6 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COPY PASTE


 

 

 Method I-CUT and PASTE


To move a file or folder, first select the file or folder and then choose one of the following:


. Click on the Edit ¨ Cut or Ctrl + X Or right click ¨ cut from the pop-up menu.


. To move the file(s) or folder(s) in the new location, navigate to the new location and paste it using Click Edit ¨ Paste from edit menu or Ctrl + V using keyboard.


. Or Right click ¨ Paste from the pop-up menu. The file will be pasted in the new location.


Method II . Drag and Drop


          In the disk drive window, we have two panes called left and right panes. In the left pane, the files or folders are displayed like a tree structure. In the right pane, the files inside the specific folders in the left pane are displayed with various options.

 

 

VIDEO LINK:11 STD || PART-6 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE=====================


YOUTUBE LINK:
CLICK HERE

11 STD || PART-5 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE


 

 

 Method I-CUT and PASTE


To move a file or folder, first select the file or folder and then choose one of the following:


. Click on the Edit ¨ Cut or Ctrl + X Or right click ¨ cut from the pop-up menu.


. To move the file(s) or folder(s) in the new location, navigate to the new location and paste it using Click Edit ¨ Paste from edit menu or Ctrl + V using keyboard.


. Or Right click ¨ Paste from the pop-up menu. The file will be pasted in the new location.


Method II . Drag and Drop


          In the disk drive window, we have two panes called left and right panes. In the left pane, the files or folders are displayed like a tree structure. In the right pane, the files inside the specific folders in the left pane are displayed with various options.

 

 

VIDEO LINK:11 STD || PART-5 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE=====================


YOUTUBE LINK:
CLICK HERE

11 STD || PART-4 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE


 

 

 Method I-CUT and PASTE


To move a file or folder, first select the file or folder and then choose one of the following:


. Click on the Edit ¨ Cut or Ctrl + X Or right click ¨ cut from the pop-up menu.


. To move the file(s) or folder(s) in the new location, navigate to the new location and paste it using Click Edit ¨ Paste from edit menu or Ctrl + V using keyboard.


. Or Right click ¨ Paste from the pop-up menu. The file will be pasted in the new location.


Method II . Drag and Drop


          In the disk drive window, we have two panes called left and right panes. In the left pane, the files or folders are displayed like a tree structure. In the right pane, the files inside the specific folders in the left pane are displayed with various options.

 

 

VIDEO LINK:11 STD || PART-4 || Working with Windows Operating System || CHAPTER 5 || COMPUTER SCIENCE=====================


YOUTUBE LINK:
CLICK HERE

Tuesday, August 3, 2021

STD 12 || PASRT-3 || Social Application || CHP 10- Introduction To Computer Network


 

 

 

 

Introduction


A set of computers connected together for the purpose of sharing resources is called as computer networks. At present, Internet is the most common resource shared everywhere. Some of the shared resources  are file server, web camera, speakers, printer, scanner, fax machine etc., Accessing services such as WWW (World Wide Web), Digital audio, Digital video which are shared to use
applications, software, and storage servers.

 

 

VIDEO LINK:

 

 STD 12 ||  PART 3|| CHP 10- Introduction To Computer Network

 

STD 12 || PART-2 || CHP 10- Introduction To Computer Network || Wired and Wireless network

 

 

 

Introduction


A set of computers connected together for the purpose of sharing resources is called as computer networks. At present, Internet is the most common resource shared everywhere. Some of the shared resources  are file server, web camera, speakers, printer, scanner, fax machine etc., Accessing services such as WWW (World Wide Web), Digital audio, Digital video which are shared to use
applications, software, and storage servers.

 

 

VIDEO LINK:

 

 STD 12 ||  PART 1 || CHP 10- Introduction To Computer Network

 

STD 12 || PART 1 || CHP 10- Introduction To Computer Network
Introduction


A set of computers connected together for the purpose of sharing resources is called as computer networks. At present, Internet is the most common resource shared everywhere. Some of the shared resources  are file server, web camera, speakers, printer, scanner, fax machine etc., Accessing services such as WWW (World Wide Web), Digital audio, Digital video which are shared to use
applications, software, and storage servers.

 

 

VIDEO LINK:

 

 STD 12 ||  PART 1 || CHP 10- Introduction To Computer Network