> என் ராஜபாட்டை

.....

.

.

.

Thursday, June 8, 2023

TEST NO : 1 COMPUTER SCIENCE - 8-6-23

CLASS: 12 A,B,C1             COMPUTER SCIENCE                        MARK:  22


Answer 3 of the following questions ( 3 X 2 =6)

1. What is an Algorithm?

2. Define Pseudo code.

3. What is Insertion sort?

4. What is Sorting?

5. What is searching? Write its types.


Answer 2 of the following questions (2 X 3 = 6))

1. List the characteristics of an algorithm.

2. Discuss about Algorithmic complexity and its types.

3. What are the factors that influence time and space complexity.

4. Write a note on Asymptotic notation.

5. What do you understand by Dynamic programming?


Answer 2 of the following questions (2 X 5 = 10)

1. Explain the characteristics of an algorithm.

2. Discuss about Linear search algorithm.

3. What is Binary search? Discuss with example.

4. Explain the Bubble sort algorithm with example.

5. Explain the concept of Dynamic programming with suitable example.

Sunday, October 30, 2022

YouTube Premium only 10 rs for 3 Months

 

How to Buy YouTube Premium for Rs 10 for 3 Months?

With the current offer, YouTube Premium can be purchased for just Rs 10 for three months. Once the billing period is over, it will cost Rs 129 again for each month so make sure you note that. Apart from a phone/computer and internet plan, you will need a non-Premium Gmail account and a Paytm account. Here’s how to purchase the Youtube Premium account for just Rs 10.

  1. Go to this link and check if the offer is available for your account or not.
  2. If you’re eligible for the offer, it will show you a text with “You received an invitation from a friend” written on it, just like the above screenshot.
  3. If you’re not eligible for the offer, then create a fresh Gmail account and click on the link again. Make sure that your billing address is in India.
  4. Now, go to Paytm and search for Google Play Recharge Code. Buy a Rs 10 recharge coupon and a code will be sent to your mail in a few seconds.
  5. Go to https://play.google.com/redeem and make sure that it is logged in with the same account in which you want the premium plan.
  6. Enter the gift card you received from Paytm and click on Redeem.
  7. It will ask for a confirmation if you wish to add Rs 10 to your Google Play account or not, click on Confirm. 
  8. Now, go back to the YouTube Premium link mentioned in step 1 and make your purchase by selecting Google Play Balance as a payment mode.
  9. That’s it, you have purchased the premium plan and the benefits will be activated on your account instantly.

To get confirmation on whether you have purchased the YouTube Premium subscription or not, just click on this link and it will show the Premium subscription in the membership section. 

What Will Happen If I Cancel My Subscription?

YouTube mentions that even if you cancel your subscription the next day, your benefits will still go on until the next billing date arrives. So, you can cancel your subscription without any worries. 

Wednesday, September 1, 2021

TN Reduced Syllabus 2021-2022 || 10, 11, 12 STD

 

TN Reduced Syllabus 2021-2022 

 


 

தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 9 -12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது .

1-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பாடத்திட்டம் குறைக்கப்படுவதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு.

தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 9 -12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது .

இந்நிலையில்,  கொரோனா காலகட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு  நடப்பு கல்வி ஆண்டில் 1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான பாடத்திட்டங்கள் குறைக்கப்படுவதாக  பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மேலும் 

அனைத்து பாடத்திட்டங்களையும் நடத்தி முடிக்க முடியாத சூழல் இருப்பதால் இது போன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

 

10  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 

11  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 


 

12  STD

REDUCED PORTION - TAMIL MEDIUM 

 

 

REDUCED PORTION - ENGLISH MEDIUM 

 

 

Sunday, August 22, 2021

PART-3 || CH:7 || Composition and Decomposition

 Notations for Algorithms


We need a notation to represent algorithms. There are mainly three different notations for representing algorithms.

A programming language is a notation for expressing algorithms to be executed by computers.

Pseudo code is a notation similar to programming languages. Algorithms expressed in pseudo code are not intended to be executed by computers, but for communication among people.

Flowchart is a diagrammatic notation for representing algorithms

 

 

 

 VIDEO LINK:


PART-3 ||  CH:7 || Composition and DecompositionYOUTUBE LINK:


CLICK HERE