> என் ராஜபாட்டை : கொஞ்சம் சிரிக்கலாமே ...

.....

.

Thursday, September 30, 2010

கொஞ்சம் சிரிக்கலாமே ...

கொஞ்சம் சிரிக்கலாமே ...

FunAndFunOnly (www.mails4u.net.tc)
 
 
FunAndFunOnly (www.mails4u.net.tc)


 


 


 7. Learn to live in harmony with different people
FunAndFunOnly (www.mails4u.net.tc)


 
FunAndFunOnly (www.mails4u.net.tc)


8. Do not be afraid under difficult situations
FunAndFunOnly (www.mails4u.net.tc)


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 
 
HA HA HA AH!!!!!!!!!!!!!
 

1 comment:

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...