> என் ராஜபாட்டை : ஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டு‌க்கு இர‌ட்டை ஆயு‌ள் செ‌ல்லு‌ம்: உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌‌ன்ற‌ம் ‌‌தீ‌ர்‌ப்பு

.....

.

Wednesday, April 20, 2011

ஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டு‌க்கு இர‌ட்டை ஆயு‌ள் செ‌ல்லு‌ம்: உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌‌ன்ற‌ம் ‌‌தீ‌ர்‌ப்பு

மாணவ‌ரநாவரசகொலவழ‌க்‌கி‌‌ல் ஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டு‌க்கு இர‌ட்டை ஆ‌யு‌ள் த‌ண்டனை ர‌த்து செ‌ய்த செ‌ன்னை உய‌ர்‌ நீ‌திம‌ன்ற‌த்‌தின‌் ‌தீ‌ர்‌ப்பஉ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ர‌த்து செ‌ய்து ‌‌‌கடலூ‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்த‌ி‌‌ன் ‌தீ‌ர்‌ப்பை உறு‌தி செ‌ய்து‌ள்ளது.

செ‌ன்னப‌ல்கலை‌க்கழமு‌ன்னா‌ளதுணைவே‌ந்த‌‌ரபொ‌ன்னுசா‌மி‌‌யி‌னமக‌னநாவரசு. சித‌ம்பர‌மமு‌த்தையமரு‌‌த்துவ‌கக‌ல்லூ‌ரி‌‌யி‌லபடி‌த்தவ‌ந்மாணவ‌ரநாவரசு 1996 ஆ‌மஆ‌ண்டமாணவ‌ரஜா‌ன்டே‌வி‌டஎ‌ன்பவரா‌லகொலசெ‌ய்‌ய‌ப்ப‌ட்டா‌ர்.

மாணவ‌ரநாவர‌சி‌னஉடலது‌ண்டது‌ண்டாவெ‌ட்டி சூ‌ட்கே‌சி‌லஅடை‌த்து ‌வீ‌சி ‌வி‌ட்டசெ‌ன்மாணவ‌ரஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டகாவ‌ல்துறை‌யி‌ன‌ரகைதசெ‌ய்து ‌‌சிறை‌யி‌‌லஅடை‌த்தன‌ர்.

இ‌ந்வழ‌க்கை ‌விசா‌ரி‌த்கடலூ‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌மஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டு‌க்கஇர‌ட்டஆயு‌ளத‌ண்டனை ‌வி‌தி‌த்து ‌தீ‌ர்‌ப்ப‌ளி‌த்தது. இ‌ந்த ‌தீ‌ர்‌ப்பஎ‌தி‌ர்‌த்தஜா‌ன்டே‌வி‌டசெ‌ன்னஉய‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்‌தி‌லமே‌ல்முறை‌யீடசெ‌‌ய்தா‌ர்.

இ‌ந்மே‌ல்முறை‌யீ‌ட்டமனுவை ‌‌விசா‌ரி‌த்உய‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌மஅரசதர‌ப்‌பி‌லசா‌ட்‌சிய‌ங்க‌ளச‌ரியாக ‌‌நிரூ‌பி‌க்க‌ப்பட‌வி‌ல்லஎ‌ன்றகூ‌றி ஜா‌ன்டே‌வி‌ட்டு‌க்கு ‌கீ‌ழ் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ‌வி‌தி‌த்இர‌‌ட்டஆயு‌ளத‌‌ண்டனையர‌த்தசெ‌ய்ததுங

இதையடு‌த்தஜா‌ன்டே‌வி‌ட் ‌விடுதலையஎ‌‌தி‌ர்‌த்தத‌மிழஅரசசா‌ர்‌பி‌லஉ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்‌தி‌லமே‌ல்முறை‌யீடசெ‌‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டது. இ‌ந்மனுவை ‌விசா‌‌ரி‌த்த உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌‌‌ ‌நீ‌திப‌திக‌ள் முகு‌ந்த‌ம் ஷ‌ர்மா, அ‌னி‌ல் தபே ஆ‌கியோ‌ர் இ‌ன்று ‌தீ‌‌ர்‌ப்ப‌ளி‌த்தன‌ர்.

மாணவ‌ர் நாவரசு கொலை வழ‌க்‌கி‌ல் செ‌ன்னை உய‌ர்‌ ‌நீ‌திம‌ன்ற செய‌ல்பாடு ப‌ற்‌றி அ‌திரு‌ப்‌தி தெ‌ரி‌வி‌த்த உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌‌ ‌‌நீ‌திப‌திக‌ள், ஜா‌ன் டே‌வி‌ட்‌டு‌க்கு ‌வி‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்ட இர‌‌ட்டை ஆயு‌ள் த‌ண்டனை செ‌ல்லு‌ம் எ‌ன்று உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ‌தீ‌ர்‌ப்ப‌ளி‌‌த்து‌ள்ளது.

வழ‌க்கை ச‌ரியாக ‌விசா‌ரி‌க்காம‌‌ல் செ‌ன்னை உய‌ர் ‌‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ‌தீ‌ர்‌ப்ப‌ளி‌த்து‌ள்ளது எ‌ன்று‌ம் ஜா‌ன் டே‌வி‌ட்டு‌க்கு இ‌‌ட்டை ஆயுளை உய‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ர‌த்து செ‌ய்ததை ஏ‌ற்க முடியாது எ‌ன்று‌ம் ‌‌நீ‌திப‌திக‌ள் த‌ங்க‌ள் ‌தீ‌‌ர்‌‌ப்‌பி‌ல் கூ‌றியு‌ள்ளன‌ர்.

செ‌ன்னை உய‌ர் ‌நீ‌திம‌ன்ற ‌தீ‌ர்‌ப்பை ர‌‌த்து செ‌ய்த ‌‌‌‌நீ‌திப‌திக‌ள், ஜா‌ன் டே‌வி‌‌ட் உடனடியாக சரணடைய வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று உ‌த்தர‌வி‌ட்டன‌ர்.

Thanks : http://tamil.webdunia.com

3 comments:

  1. சரியான தீர்ப்புதான்.

    ReplyDelete
  2. சரியான‌ தீர்ப்பு.குற்றம் செய்பவர் தண்டிக்கப் அப்ட்டே ஆக வேண்டும்.ஜான் டேவிட் ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்பதாக் ஒரு வதந்தி உண்டு.உண்மையா!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...